Inspektorát bezpečnosti práce – co řeší, jaké má pravomoci, kompetence, a jak podat stížnost nebo podnět ke kontrole?

Inspektorát bezpečnosti práce není zcela správný název pro tento úřad. Celý správný název je Státní úřad inspekce práce (zkratka SÚIP). Jedná se o úřad, který je veden Ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho hlavním úkolem je kontrolovat, zda podnikatelské subjekty dodržují povinnosti týkající se pracovněprávních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP). Jaké má pravomoci a co je v jeho kompetencích?

To věe se dozvíte v níže uvedeném článku ze serveru BOZP,cz

https://www.bozp.cz/aktuality/inspektorat-bezpecnosti-prace-co-resi/

Zákony, vyhlášky a nařízení, která se vztahují k pobytu a zaměstnávání agenturních pracovníků

Zde najdete přehledně všechny nařízení vztahující se k zaměstnávání a pobytu zahraničních dělníků v ČR.

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – STRUČNÉ INFORMACE A ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

• Agenturní zaměstnávání, agentura práce a agenturní zaměstnanec obecně

Agenturní zaměstnávání je forma závislé práce, která představuje flexibilní formu zaměstnávání, kterou upravuje ust. § 307a – § 309 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále též jen jako „zákoník práce“ či „ZPr“). Jedná se ve své podstatě o „pronájem“ pracovní síly, kdy agentura práce v pozici zaměstnavatele dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, který je tzv. uživatelem, a to na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo v dohodě o pracovní činnosti. Takový zaměstnanec je pak označován za „agenturního zaměstnance“. Agenturou práce se může na základě svého návrhu stát fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky uvedené v ust. § 58 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a získá povolení od generálního ředitelství Úřadu práce (spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) a souhlasné stanovisko Ministerstva vnitra ČR. Aktuální podrobné informace jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace), kde je rovněž k dispozici evidence agentur práce. Agenturním zaměstnancem je člověk (fyzická osoba) zaměstnaný u zaměstnavatele, který je agenturou práce a na základě ujednání pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti má na straně jedné závazek tomuto svému zaměstnanci zajistit práci u jiného zaměstnavatele jako uživatele a agenturní zaměstnanec má na straně druhé závazek tuto práci konat osobně podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, která je uzavřena mezi agenturou práce a uživatelem. Naopak tzv. „kmenovým zaměstnancem“ je zaměstnanec, který vykonává práci u svého zaměstnavatele (nikoliv jako uživatele). Mezi uživatelem a agenturním pracovníkem neexistuje žádný pracovněprávní vztah, tento existuje pouze mezi agenturou práce a agenturním zaměstnancem.

• Vybraná práva a povinnosti agentury práce

povinnost zajistit pro dočasně přiděleného agenturního zaměstnance u uživatele nejméně shodné pracovní a mzdové podmínky jako má nebo by mohl mít srovnatelný kmenový zaměstnanec uživatele (podle kvalifikace a délky odborné praxe); povinnost zajistit, aby agenturní zaměstnanec nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán jako kmenový zaměstnanec; povinnost zajistit, aby agenturní zaměstnanec nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce; právo přidělit agenturního zaměstnance na základě pokynu, který však musí obsahovat název uživatele, místo výkonu práce u uživatele, dobu trvání dočasného přidělení, určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat agenturnímu zaměstnanci práci a kontrolovat ji, podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce a informaci o pracovních a mzdových/platových podmínkách srovnatelného kmenového zaměstnance (podle kvalifikace a délky odborné praxe); povinnost k náhradě újmy (škody nebo nemajetkové újmy), která agenturnímu zaměstnanci vznikne při plnění pracovních úkolů u uživatele nebo v přímé souvislosti s nimi; právo na tzv. regresní nárok za uživatelem z titulu uhrazené újmy (škody nebo nemajetkové újmy) pokud je dána podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen jako „občanský zákoník“) nebo je-li tak sjednáno v dohodě o dočasném přidělení, kterou agentura práce uhradila agenturnímu zaměstnanci podle předchozího bodu, tj. která tomuto agenturnímu zaměstnanci vznikla při  plnění pracovních úkolů nebo v  přímé souvislosti s  tím u uživatele a kterou agentura práce uhradila, nedohodnou-li se agentura práce a uživatel jinak; – – – – – – povinnost k  náhradě škody, která byla uživateli způsobena agenturním zaměstnancem; právo na tzv.  regresní nárok za agenturním zaměstnancem z  titulu uhrazené škody, kterou způsobil agenturní zaměstnanec uživateli, pokud je dána podle občanského zákoníku, a to v  návaznosti na ust. § 250 – 264 ZPr; povinnost přidělovat téhož agenturního zaměstnance k  výkonu práce u téhož uživatele pouze na dobu maximálně 12 po  sobě jdoucích kalendářních měsíců, vyjma případu, kdy o dobu delší než 12 po  sobě jdoucích kalendářních měsíců požádá agenturu práce sám agenturní zaměstnanec nebo jde-li o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele čerpající mateřskou/rodičovskou odvolenou nebo za zaměstnance čerpajícího rodičovskou dovolenou; právo na výpověď z pracovního poměru či  z dohody o pracovní činnosti s agenturním zaměstnancem, případně právo na okamžité zrušení pracovního poměru či  dohody s  agenturním zaměstnancem v  případě porušení pracovních povinností agenturního zaměstnance u uživatele, ke kterému byl přidělen; právo na zrušení pracovního poměru agenturního zaměstnance ve zkušební době; agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k  výkonu práce pro práci v  podzemí hlubinných dolů nebo takové druhy prací, k  jejichž výkonu postačuje nižší stupně vzdělání než střední vzdělání s  maturitní zkouškou s  výjimkou následujících druhů prací podle kvalifikace zaměstnání (CZ-ISCO) – (524) Ostatní pracovníci v  oblasti prodeje, (721) Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci, (722) Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci, (723) Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických), (741) Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení, (751) Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci, (753) Výrobci oděvů, výrobků z  kůží a kožešin a pracovníci v  příbuzných oborech, (812) Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů, (814) Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z  pryže, plastu a papíru, (815) Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků, (816) Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků, (818) Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení, (821) Montážní dělníci výrobků a zařízení, (833) Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají a (834) Obsluha pojízdných zařízení. • Vybraná práva a povinnosti uživatele – – – – povinnost zajistit pro dočasně přiděleného agenturního zaměstnance nejméně shodné pracovní a mzdové podmínky jako má nebo by mohl mít srovnatelný kmenový zaměstnanec uživatele (podle kvalifikace a délce odborné praxe); právo agenturnímu zaměstnanci po  dobu jeho dočasného přidělení ukládat pracovní úkoly, organizovat jeho práci a dávat mu k  tomu účelu pokyny; právo vysílat agenturního zaměstnance na pracovní cesty v  případě, že se tak agenturní zaměstnanec dohodl s  agenturou práce v  rámci pracovní smlouvy či  na základě souhlasu s  jednotlivými cestami, přičemž cestovní náhrady zaměstnanci vyplácí agentura práce jako zaměstnavatel, nedohodne-li se uživatel s  agenturou práce v  dohodě o dočasném přidělení agenturního zaměstnance jinak; právo k náhradě škody po  agentuře práce, která poskytne uživateli agenturního zaměstnance, který nesplňuje požadavky pro řádný výkon práce (stanovené právními předpisy či  uživatelem) a tento agenturní zaměstnanec v  důsledku této skutečnosti způsobí uživateli škodu;

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚPRAVA A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY:

• zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále též jen jako „ZoZ“) Zákon upravuje zabezpečování státní politiky na úseku zaměstnanosti. V ust. § 14 – § 17 ZoZ nalezneme obecná ustanovení o zprostředkování zaměstnání. Základní právní úpravu zprostředkování zaměstnání agenturami práce následně nalezneme v ust. § 58 – 66 ZoZ. Zákon například vymezuje podmínky pro získání povolení ke zprostředkování zaměstnání, činnosti agentur práce, povinného pojištění agentur práce, povinného vedení evidencí, složení povinné kauce apod. V ust. § 125 – § 141b ZoZ je upravena kontrolních činnost správních orgánů na úseku zaměstnanosti, do které spadá i kontrola agentur práce a dále přestupky na úseku zaměstnanosti týkající se jak agentur práce, agenturních zaměstnanců, tak i uživatelů. (http://zakonyprolidi.cz/cs/2004-435)

• zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, v platném znění (dále též jen jako „ZVPS“) Zákon se dotýká forem zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) ZoZ, tj. za účelem výkonu jejich práce pro uživatele (jinou právnickou nebo fyzickou osobu, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení), a to v návaznosti na tzv. jednotná kontaktní místa, která jsou zacílena na pomoc zejména podnikatelům v oblasti poskytování služeb v rámci jednotného evropského trhu a k podání žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání (viz k tomu např. odkazem http://www.mpo.cz/dokument70853.html). (http://zakonyprolidi.cz/cs/2009-222)

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále též jen jako „ZPr“) Zákon se vztahuje na činnost agentur práce při zprostředkování formou agenturního zaměstnávání. Konkrétně v ust. § 307a – § 309 ZPr stanovuje pravidla pro agenturní zaměstnávání. Současně se jedná o základní pracovně-právní předpis vymezující práva a povinnosti nejen zaměstnavatelů a zaměstnanců obecně, ale i agentur práce, uživatelů a agenturních zaměstnanců v rámci výše uvedených ustanovení. (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262)

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále též jen jako „BOZP“) Zákon se v návaznosti na zákoník práce vztahuje na problematiku bezpečnosti o ochrany zdraví při práci zaměstnanců jako stavu pracovních podmínek eliminujících vliv nebezpečných a škodlivých faktorů pracovního procesu nebo prostřední na zaměstnance, tj. i agenturní zaměstnance. (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309)

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění (dále též jen jako „ZIP“) Zákon upravuje způsob a podmínky kontroly soukromoprávních vztahů mezi subjekty agenturního zaměstnávání, tj. agenturou práce, agenturním zaměstnancem a uživatelem. V ust. § 20a a ust. § 33a ZIP jsou uvedeny přestupky (fyzických osob) a správní delikty (právnických osob) na úseku agenturního zaměstnávání. (http://zakonyprolidi.cz/cs/2005-251)

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále též jen jako „SpŘ“) Zákon je procesním předpisem pro správní řízení, kterým je i žádost o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 60 ZoZ. (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500)

• zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění (dále též jen jako „CizZ“) Zákon upravuje podmínky vstupu cizince (agenturního zaměstnance cizí státní příslušnosti) na území České republiky a vycestování cizince z území, stanovuje podmínky pobytu cizince na území České republiky a dále vymezuje působnost Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zahraničí ČR a Policie České republiky v této oblasti státní správy. Cizincem je podle ust. § 1 odst. 2 CizZ fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie (viz k tomu např. odkazem http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx nebo konkrétněji pododkazem výše uvedeného odkazu http://www.mvcr.cz/clanek/informace-prozamestnavatele.aspx) (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326) • nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat Jedná se o nařízení Vlády ČR omezující možnost agenturního zaměstnávání občanů z nečlenských zemí Evropské unie k ust. § 64 ZoZ, podle kterého agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele pro vybrané druhy prací dle klasifikace zaměstnání uvedené v tomto nařízení. (http://zakonyprolidi.cz/cs/2009-64)

UBYTOVÁNÍ AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCŮ – PRÁVNÍ ÚPRAVA A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY:

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen jako „o. z.“) Ust. § 2326 – § 2331 o. z. smlouvu o ubytování (o přechodném nájmu) na základě které se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ubytováním spojené ve lhůtě stanovené ubytovacím řádem, popř. ve lhůtě obvyklé. Ust. § 2201 – § 2299 o. z. dále upravuje smlouvu o nájmu, resp. smlouvu o nájmu bytu/domu, na základě které se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci byt nebo dům k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Rovněž upravuje podnájem. (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89)

• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále též jen jako „ŽivZ“) Zákon upravuje podmínky získání živnostenského oprávnění pro obor podnikání „Ubytovací služby“ jako činnosti náležející do živnosti volné (Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) podle ust. § 25 ŽivZ. (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455)

• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále též jen jako „ZDP“) Zákon upravuje zdanění příjmů z ubytování a nájmu (viz k tomu např. metodický pokyn Finanční správy – Generálního finančního ředitelství ke zdanění příjmů z ubytování a nájmů (http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Ubytovani_nebo_najem_EET_verejnost.pdf) (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586)

• zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále též jen jako „ZMP“) Zákon upravuje místní poplatky zejména poplatek z ubytovací kapacity dle ust. § 1 písm. e) a ust. § 7 ZMP, který mohou obce a města vybírat v zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatku. (http://zakonyprolidi.cz/cs/1990-565)

• zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění (dále též jen jako „CizZ“) Zákon upravuje mj. podmínky pobytu cizince (agenturního zaměstnance cizí státní příslušnosti) na území České republiky a dále vymezuje působnost Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zahraničí ČR a Policie České republiky v této oblasti státní správy. Cizincem je podle ust. § 1 odst. 2 CizZ fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie (viz k tomu např. odkazem http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-procizince.aspx nebo konkrétněji pododkazem http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-zamestnavatele.aspx). (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326) výše uvedeného

• zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění (dále též jen jako „ZET“) odkazu Zákon upravuje práva a povinnosti a postupu uplatňované při evidenci tržeb vč. elektronické evidence tržeb (EET). (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-112) • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále též jen jako „SpotřZ“) Zákon upravuje práva spotřebitelů na straně jedné a povinnosti podnikatelů při podnikání na straně druhé. (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634)