Skip to main content

Nejčastější problémy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Nam quis nulla. Duis ante orci, molestie vitae vehicula venenatis, tincidunt ac pede. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae placerat pede sem sit amet enim. Duis viverra diam non justo. Etiam neque. Phasellus rhoncus. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Inspektorát bezpečnosti práce není zcela správný název pro tento úřad. Celý správný název je Státní úřad inspekce práce (zkratka SÚIP). Jedná se o úřad, který je veden Ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho hlavním úkolem je kontrolovat, zda podnikatelské subjekty dodržují povinnosti týkající se pracovněprávních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP). Jaké má pravomoci a co je v jeho kompetencích?

Hlavní telefonní číslo je tel.: +420 950 179 101 a nebo www.suip.cz/kontakty

Mimo kontrolní činnost patří mezi další úkoly Státního inspektorátu práce také poradenství, konzultace a osvěta.

Cílem tohoto úřadu není potlačování, nýbrž preventivní činnost, jejíž úkolem je zejména eliminovat a předcházet pracovním úrazům, haváriím, nemocem z povolání apod.

 

Jaké jsou pravomoci a kompetence SÚIP

SÚIP se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Tento zákon stanovuje pravomoci a kompetence inspekce práce jako kontrolního orgánu, který má na starosti zaměstnanost, dodržování povinností týkající se ochrany pracovněprávních vztahů, ale také pracovních podmínek zaměstnanců. Úřad se také stará o práva a povinnosti svých inspektorů a kontrolovaných podnikatelských subjektů a zároveň řeší sankce a pokuty za porušování povinností, které se týkají zaměstnanosti, pracovněprávních vztahů a BOZP.

Konkrétní kontrolní činnost provádí inspektoři buď Státního úřadu inspektorátu práce (SÚIP) nebo oblastních inspektorátů práce (OIP) v dané oblasti či kraji. Při kontrolách se zaměřují zejména na to, zda podnikatelé plní své povinnosti, které upravuje § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Jedná se především o plnění právních předpisů, při kterých mají zaměstnanci, odborové orgány, rady zaměstnanců nebo zástupců pro oblast BOZP povinnosti v oblasti pracovněprávních vztahů. Kontrolují například, jak jsou zaměstnanci odměňováni, zda dostávají náhrady mezd nebo zda jsou dodržovány pracovní podmínky - například pracovní doba a doba odpočinku.

SÚIP a OIP mají právo

 • provádět kontroly podnikatelských subjektů či zaměstnavatelů, zda dodržují své povinnosti, které vyplývají z platných právních předpisů
 • požadovat po podnikatelských subjektech či zaměstnavatelých odstranění zjištěných závad a nedostatků, které při kontrole zjistili
 • ukládat podnikatelským subjektům či zaměstnavatelům pokuty za neplnění jejich povinností nebo spáchání přestupků či správních deliktů

SÚIP a OIP nemají právo

 • řešit nároky zaměstnanců vůči zaměstnavatelům nebo podnikatelským subjektům - platební neschopnost zaměstnavatelů, vymáhání výplat nebo potvrzení o zaměstnání (tato činnost působnosti spadá pod Úřad práce)
 • vyjadřovat se k jednotlivým ustanovením, které se týkají pracovněprávních předpisů
 • řešit čistý měsíční výdělek zaměstnance za účelem podpory v nezaměstnanosti (spadá pod Úřad práce)
 • potvrzovat zdanitelné příjmy zaměstnanců a řešit jiné záležitosti týkající se daní (spadá pod Finanční správu)
 • řešit sociální - důchodové a nemocenské pojištění, rodičovská příspěvky apod. (spadá pod Českou správu sociálního zabezpečení)
 • řešit zdravotní pojištění (spadá pod příslušnou zdravotní pojišťovnu)
 • řešit pomoc v hmotné nouzi - dávky (spadá pod Úřad práce)
 • uznávat nemoc z povolání (spadá pod územní pracoviště Krajské hygienické stanice)
 • řešit stížnosti na hygienu pracovního prostředí, které se týkají například hluku, teploty na pracovišti, prachovosti, větrání, poskytování pitného režimu apod. (spadá pod územní pracoviště Krajské hygienické stanice)

Jaké jsou práva zaměstnanců vůči zaměstnavatelům

Pokud se zaměstnanec domnívá, že jeho zaměstnavatel nedodržuje pracovněprávní předpisy nebo bezpečnost a ochranu zdraví při práci, má právo:

 • využít osobního poradenství na příslušném oblastním inspektorátu práce (kontakty na všechny úřady OIP jsou uvedeny níže)
 • poslat svůj dotaz e-mailem na příslušné pracoviště oblastního inspektorátu práce (e-mailové kontakty na všechny úřady OIP jsou uvedeny níže)
 • poslat podnět k provedení kontrolní činnosti poštou (více informací se dozvíte v tomto článku níže pod nadpisem “Jak fungují kontroly inspektorátu práce”)
 • poslat podnět k provedení kontroly elektronickou cestou pomocí on-line formuláře
 • podat na zaměstnavatele žalobu u soudu
 • poslat podnět k prošetření Ombudsmanovi - veřejný ochránce práv (pouze pro případy, které se týkají nerovného zacházení a diskriminace)

Jak fungují kontroly inspektorátu práce

Každý zaměstnanec, který se domnívá, že jeho zaměstnavatel porušuje povinnosti týkající se pracovněprávních vztahů nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, má právo podat orgánům inspekce práce podnět ke kontrole či prošetření dané události.

Každý podnět musí ale spadat do působnosti tohoto úřadu, proto důrazně doporučujeme, aby si každý zaměstnanec řádně přečetl výše uvedené informace, kde je popsáno, co do kompetencí a pravomocí SÚIP nebo OIP spadá či nikoliv. Tyto informace naleznete pod nadpisy “SÚIP a OIP mají právo” a “SÚIP a OIP nemají právo”.

Možnosti podání podnětů jsou popsány též výše pod nadpisem “Jaké jsou práva zaměstnanců vůči zaměstnavatelům”.

Jakmile zaměstnanec odešle žádost o prověření dané události, příslušný oblastní inspektorát práce provede kontrolu zaměstnavatele. Za jak dlouho bude kontrola provedena úřad nesděluje, ale je velmi pravděpodobné, že to bude otázka několika týdnů, maximálně měsíců.

Inspektorát práce zkontroluje u zaměstnavatele zejména to, zda dodržuje právní předpisy týkající se oblasti, na kterou zaměstnanec upozornil svým podnětem - například dodržování bezpečnosti práce nebo pracovněprávních předpisů. Pokud úřad dojde ke zjištění, že došlo k porušení zákona, většinou uloží zaměstnavateli nápravná opatření včetně termínu plnění. Inspektorát práce může zaměstnavateli za porušení zákona udělit pokutu.

Jak podat stížnost nebo podnět ke kontrole na inspektorát práce

V případě, že jako zaměstnanec máte oprávněné podezření z porušování pracovněprávních předpisů nebo bezpečnosti práce vaším zaměstnavatelem, můžete svou stížnost nebo podnět k prošetření události podat přímo na příslušném oblastním inspektorátu práce (OIP) nebo na Státním úřadu inspekce práce (SÚIP).

Co si připravit?

Pokud se rozhodnete podat stížnost, ať už se týká pracovněprávní předpisy nebo bezpečnost práce, je vhodné si s sebou připravit dokumenty, které dokládají skutečnosti, jež považujete za protiprávní. Jednoduše řečeno nestačí přijít na kontrolní úřad a říct, že si chcete stěžovat. Čím více toho přinesete nebo zašlete a čím více doložíte podkladů či důkazů, tím rychleji a jednodušeji se vše vyřídí.

Může to být například:

 • pracovní smlouva
 • mzdový výměr
 • potvrzení o zaměstnání
 • výplatní listina
 • fotografie dokládající protiprávní zkutečnost
 • apod.

Připravte si také identifikaci zaměstnavatele Velmi důležité je připravit pro kontrolní orgán také informace pro identifikaci zaměstnavatele, tedy název a sídlo firmy, IČ a místo výkonu pracovní činnosti.

Nezapomeňte přiložit

 • své jméno a příjmení
 • vaší doručovací adresu
 • telefon, email či jiný kontakt na vás

Stížnost je možné podat také anonymně.

Nemusíte se obávat
Nemusíte se obávat, že by zaměstnavatel zjistil, že jste stížnost nebo podnět k prošetření události podali právě vy. Pokud si to tedy nebudete výslovně přát.

Kontrolní orgány inspekce a bezpečnosti práce mají zákonnou povinnost zachovat mlčenlivost o totožnosti stěžovatele - odesílatele.

Inspektorát vás bude informovat
Pokud uvedete vaše nacionály a doručovací adresu, nebudete tedy posílat stížnost anonymně, po dokončení kontroly vám orgán inspekce a bezpečnosti práce pošle informace o výsledku kontroly, a to včetně informace, zda vámi podaná stížnost byla kontrolou potvrzena či nikoliv.

SÚIP vs OIP

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) má v České republice osm tzv. oblastních inspektorátů, které se zkratkovitě nazývají OIP, tedy Oblastní inspektoráty práce.

Kontakt na Státní úřad inspekce práce - SÚIP

Státní úřad inspekce práce
Kolářská 451/13
746 01 Opava

75046962
Telefon + 420 950 179 101
Fax + 420 553 626 672
E-mail opava@suip.cz
E-podatelna epodatelna@suip.cz
Poradenství poradenstvi@suip.cz
Datová schránka cmwaazf
Č. účtu 1024821/0710

Generálním inspektorem je v současnosti (2016) pan Mgr. Ing. Rudolf Hahn.

Úřední hodiny pro styk s veřejností

pondělí: 08,00 – 17,00
úterý: 08,00 – 14,00
středa: 08,00 – 17,00
čtvrtek: 08,00 – 14,00
pátek: 08,00 – 14,00

Kontakty na oblastní inspektoráty práce - OIP

OIP Hlavní město Praha
Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze
Kladenská 103/105
160 00 Praha 6

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 310
Fax: +420 950 179 309
E-mail: praha@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: dqiefdg

OIP Středočeský kraj
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Ve Smečkách 29
110 00 Praha 1

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 400
Fax: +420 950 179 401
E-mail: stredni.cechy@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: nhtefdc

OIP Jihočeský kraj a Vysočina
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích
Vodní 21
370 06 České Budějovice

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 511
Fax: +420 950 179 505
E-mail: budejovice@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: n7wefgn

OIP Plzeňský a Karlovarský kraj
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni
Schwarzova 27
301 00 Plzeň

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 611
Fax: +420 950 179 610
E-mail: plzen@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: uiqeezx

OIP Ústecký a Liberecký kraj
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem
SNP 2720/21
400 11 Ústí nad Labem

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 711
Fax: +420 950 179 719
E-mail: usti@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: xy7efgi

OIP Královéhradecký a Pardubický kraj
Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové
Říční 1195
501 01 Hradec Králové

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 800
GSM brána: +420 739 327 170
Fax:: +420 950 179 899
E-mail: hradec@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: 8sgefgc

OIP Jihomoravský a Zlínský kraj
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně
Milady Horákové 3
658 60 Brno

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 900
Fax: +420 950 179 901
E-mail: brno@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: a9heffd

OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Živičná 2
702 69 Ostrava

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 211
E-mail: ostrava@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: 5bzeezt

 

ZDROJ: www.BOZP.cz

5 základních povinností hotelu na úseku požární ochrany

1. Dokumentace požární ochrany
2. Stavební dokumentace
3. Revize a kontroly
4. Doklady a protokoly
5. Ostatní povinnosti

1. Dokumentace požární ochrany

Každý provozovatel hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení je povinen na základě zákona o požární ochraně zpracovat, vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany. Ta by měla zahrnovat:

 • začlenění hotelu do kategorie požárního nebezpečí, které by mělo být minimálně v kategorii se zvýšeným požárním nebezpečím a se složitými podmínkami pro hasičský zásah,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, která upravuje vytvoření vlastního organizačního systému (příkazy, zákazy, pokyny, stanovení požadavků, určení preventivních požárních hlídek, určení ohlašoven požáru a další),
 • požární řád, který určuje pravidla, jak se chovat na pracovišti, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo jiné krizové události spojené s požární bezpečností,
 • požární knihu, která slouží k zaznamenávání všech důležitých událostí týkající se požární bezpečnosti (požární kontroly, evidence školení zaměstnanců v oblasti PO, průběh cvičení a další),
 • požárně poplachové směrnice (PPS), které vymezují činnosti zaměstnanců a ostatních osob v případě vzniku požáru,
 • požární evakuační plán, který představuje pravidla evakuace osob, zvířat a majetku z místa požáru,
 • dokumentaci zdolávání požárů, která je tvořena operativním plánem a operativní kartou, jež upravují zásady rychlého a efektivního zdolávání požáru a záchranných prací,
 • řád ohlašovny požárů, který určuje způsob, jakým se přijímá hlášení o vzniku požáru, vyhlášení poplachu a oznámení požáru na HZS,
 • záznam o provedeném školení zaměstnanců na úseku PO.

2. Stavební dokumentace

Mezi další důležité povinnosti na úseku požární ochrany pro provozovatele hotelových a ubytovacích zařízení patří stavební dokumentace. Ta je jednou z prioritních pro zajištění požární ochrany. Jejím obsahem by měla být:

 • projektová dokumentace stavby v aktuálním znění, skutečná a schválená, nikoliv archivní,
 • kolaudační rozhodnutí, které plní funkci oprávnění k užívání objektu pro účely ubytování,
 • požárně bezpečnostní řešení stavby či objektu (PBŘ), které podrobně popisuje preventivní protipožární opatření (únikové východy, požární techniku, odolnost konstrukce stavby atd.).

3. Revize a kontroly

Nedílnou součástí povinností z hlediska požární ochrany jsou samozřejmě také revize strojů, přístrojů a zařízení. Provozovatel hotelu tak má povinnost stanovit periody revizí technických zařízení, ideálně ve formě harmonogramu revizí nebo v podobě revizního řádu. Hotel by tak měl evidovat a pravidelně provádět revize a kontroly:

 • tlakových zařízení:
  • kotlů a kotelen,
  • plynových zařízení,
  • tlakových zařízení - výtahů,
 • elektrických zařízení:
  • elektroinstalace,
  • elektrických strojů,
  • elektrických spotřebičů,
  • hromosvodů apod.

4. Doklady a protokoly

Provozovatel hotelu by měl mít také dokumenty, které dokládají plnění jeho povinností v oblasti požární ochrany, a to v rozsahu, který odpovídá vybavení jednotlivými zařízeními. Měl by disponovat alespoň doklady:

 • o pravidelných kontrolách a čištění spalinových cest,
 • o provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany (hasicí přístroje apod.),
 • o preventivní požární hlídce (max. stáří 6 měsíců),
 • o provedeném cvičném požárním poplachu (max. stáří 12 měsíců),
 • o kontrole dokumentace požární ochrany (max. stáří 12 měsíců),
 • o absolvovaném školení zaměstnanců v PO,
 • odborné přípravě členů preventivní požární hlídky a preventisty PO, pokud jsou tyto funkce zřízeny,
 • o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (nouzové osvětlení, požární dveře, požární signalizace, ucpávky, klapky, odvod kouře, zásobování vodou po hašení apod.).

5. Ostatní povinnosti

Každý objekt či provoz má svá vlastní specifika, ke kterým je nutné z hlediska PO přihlížet a zohlednit je také v zákonných povinnostech. Jedná se například o specifické přístroje, stroje, technologie atd. Mimo to je hotel povinen zajistit a plnit ještě tyto požadavky:

 • viditelně vyvěsit požární poplachové směrnice a požární evakuační plán,
 • zajistit přístup ke spojovacím a komunikačním prostředkům (telefon) a zajistit jejich provozuschopnost,
 • zajistit trvale volné a průchozí únikové cesty a nouzové východy,
 • zajistit fotoluminiscenční značení únikových cest a nouzových východů,
 • označit a trvale zpřístupnit uzávěry energií (hlavní vypínač elektřiny, hlavní uzávěr plynu apod.),
 • zajistit trvale uzavřené požární dveře bez jakéhokoliv zablokování,
 • dodržovat minimálně 3 m šířku příjezdové komunikace,
 • zajistit volné nástupní plochy pro požární techniku,
 • zajistit volně přístupné a provozuschopné hasicí přístroje, hydranty a jiná požární zařízení.

Zdroj: www.BOZP.cz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Nam quis nulla. Duis ante orci, molestie vitae vehicula venenatis, tincidunt ac pede. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae placerat pede sem sit amet enim. Duis viverra diam non justo. Etiam neque. Phasellus rhoncus. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.