Přejít k hlavnímu obsahu

Zákony, vyhlášky a nařízení, která se vztahují k pobytu a zaměstnávání agenturních pracovníků

Zákony, vyhlášky a nařízení, která se vztahují k pobytu a zaměstnávání agenturních pracovníků

 

Zde najdete přehledně všechny nařízení vztahující se k zaměstnávání a pobytu zahraničních dělníků v ČR.

 

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – STRUČNÉ INFORMACE A ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 

• Agenturní zaměstnávání, agentura práce a agenturní zaměstnanec obecně

 

Agenturní zaměstnávání je forma závislé práce, která představuje flexibilní formu zaměstnávání, kterou upravuje ust. § 307a – § 309 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále též jen jako „zákoník práce“ či „ZPr“). Jedná se ve své podstatě o „pronájem“ pracovní síly, kdy agentura práce v pozici zaměstnavatele dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, který je tzv. uživatelem, a to na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo v dohodě o pracovní činnosti. Takový zaměstnanec je pak označován za „agenturního zaměstnance“. Agenturou práce se může na základě svého návrhu stát fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky uvedené v ust. § 58 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a získá povolení od generálního ředitelství Úřadu práce (spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) a souhlasné stanovisko Ministerstva vnitra ČR. Aktuální podrobné informace jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (https://www.mpsv.cz/web/cz/-/povoleni-zprostredkovani-zamestnani), kde je rovněž k dispozici evidence agentur práce. Agenturním zaměstnancem je člověk (fyzická osoba) zaměstnaný u zaměstnavatele, který je agenturou práce a na základě ujednání pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti má na straně jedné závazek tomuto svému zaměstnanci zajistit práci u jiného zaměstnavatele jako uživatele a agenturní zaměstnanec má na straně druhé závazek tuto práci konat osobně podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, která je uzavřena mezi agenturou práce a uživatelem.
Naopak tzv. „kmenovým zaměstnancem“ je zaměstnanec, který vykonává práci u svého zaměstnavatele (nikoliv jako uživatele). Mezi uživatelem a agenturním pracovníkem neexistuje žádný pracovněprávní vztah, tento existuje pouze mezi agenturou práce a agenturním zaměstnancem.

• Vybraná práva a povinnosti agentury práce

 • povinnost zajistit pro dočasně přiděleného agenturního zaměstnance u uživatele nejméně shodné pracovní a mzdové podmínky jako má nebo by mohl mít srovnatelný kmenový zaměstnanec uživatele (podle kvalifikace a délky odborné praxe);
 • povinnost zajistit, aby agenturní zaměstnanec nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán jako kmenový zaměstnanec;
 • povinnost zajistit, aby agenturní zaměstnanec nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce;
 • právo přidělit agenturního zaměstnance na základě pokynu, který však musí obsahovat název uživatele, místo výkonu práce u uživatele, dobu trvání dočasného přidělení, určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat agenturnímu zaměstnanci práci a kontrolovat ji, podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce a informaci o pracovních a mzdových/platových podmínkách srovnatelného kmenového zaměstnance (podle kvalifikace a délky odborné praxe); povinnost k náhradě újmy (škody nebo nemajetkové újmy), která agenturnímu zaměstnanci vznikne při plnění pracovních úkolů u uživatele nebo v přímé souvislosti s nimi;
 • právo na tzv. regresní nárok za uživatelem z titulu uhrazené újmy (škody nebo nemajetkové újmy) pokud je dána podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen jako „občanský zákoník“) nebo je-li tak sjednáno v dohodě o dočasném přidělení, kterou agentura práce uhradila agenturnímu zaměstnanci podle předchozího bodu, tj. která tomuto agenturnímu zaměstnanci vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tím u uživatele a kterou agentura práce uhradila, nedohodnou-li se agentura práce a uživatel jinak;
 • povinnost k náhradě škody, která byla uživateli způsobena agenturním zaměstnancem;
 • právo na tzv. regresní nárok za agenturním zaměstnancem z titulu uhrazené škody, kterou způsobil agenturní zaměstnanec uživateli, pokud je dána podle občanského zákoníku, a to v návaznosti na ust. § 250 – 264 ZPr;
 • povinnost přidělovat téhož agenturního zaměstnance k výkonu práce u téhož uživatele pouze na dobu maximálně 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, vyjma případu, kdy o dobu delší než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců požádá agenturu práce sám agenturní zaměstnanec nebo jde-li o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele čerpající mateřskou/rodičovskou odvolenou nebo za zaměstnance čerpajícího rodičovskou dovolenou;
 • právo na výpověď z pracovního poměru či z dohody o pracovní činnosti s agenturním zaměstnancem, případně právo na okamžité zrušení pracovního poměru či dohody s agenturním zaměstnancem v případě porušení pracovních povinností agenturního zaměstnance u uživatele, ke kterému byl přidělen;
 • právo na zrušení pracovního poměru agenturního zaměstnance ve zkušební době;
 • agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce pro práci v podzemí hlubinných dolů nebo takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupně vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou následujících druhů prací podle kvalifikace zaměstnání (CZ-ISCO):
  (524) Ostatní pracovníci v oblasti prodeje,
  (721) Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci,
  (722) Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci,
  (723) Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických),
  (741) Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení,
  (751) Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci,
  (753) Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech,
  (812) Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů,
  (814) Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru,
  (815) Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků,
  (816) Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků,
  (818) Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení,
  (821) Montážní dělníci výrobků a zařízení,
  (833) Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají a
  (834) Obsluha pojízdných zařízení.

• Vybraná práva a povinnosti uživatele

 • povinnost zajistit pro dočasně přiděleného agenturního zaměstnance nejméně shodné pracovní a mzdové podmínky jako má nebo by mohl mít srovnatelný kmenový zaměstnanec uživatele (podle kvalifikace a délce odborné praxe);
 • právo agenturnímu zaměstnanci po dobu jeho dočasného přidělení ukládat pracovní úkoly, organizovat jeho práci a dávat mu k tomu účelu pokyny;
 • právo vysílat agenturního zaměstnance na pracovní cesty v případě, že se tak agenturní zaměstnanec dohodl s agenturou práce v rámci pracovní smlouvy či na základě souhlasu s jednotlivými cestami, přičemž cestovní náhrady zaměstnanci vyplácí agentura práce jako zaměstnavatel, nedohodne-li se uživatel s agenturou práce v dohodě o dočasném přidělení agenturního zaměstnance jinak;
 • právo k náhradě škody po agentuře práce, která poskytne uživateli agenturního zaměstnance, který nesplňuje požadavky pro řádný výkon práce (stanovené právními předpisy či uživatelem) a tento agenturní zaměstnanec v důsledku této skutečnosti způsobí uživateli škodu

• Náležitosti dohody agentury práce a uživatele o dočasném přidělení agenturního zaměstnance

 • jméno, příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště agenturního zaměstnance;
 • druh práce, kterou bude agenturní zaměstnanec vykonávat pro uživatele, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce;
 • určení doby, po kterou bude agenturní zaměstnanec vykonávat práci u uživatele;
 • místo výkonu práce;
 • den nástupu agenturního zaměstnance k výkonu práce u uživatele;
 • informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného kmenového zaměstnance uživatele (podle kvalifikace a délce odborné praxe), který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako agenturní zaměstnanec;
 • podmínky, za nichž může být dočasné přidělení agenturním zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, přičemž však není však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele;
 • číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání;
 • písemná forma dohody agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.

• Náležitosti pokynu agentury práce agenturnímu zaměstnanci o přidělení k uživateli

 • název a sídlo uživatele;
 • místo výkonu práce u uživatele;
 • dobu trvání dočasného přidělení;
 • určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat agenturnímu zaměstnanci práci a kontrolovat ji; 
 • podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury;
 • informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného kmenového zaměstnance uživatele (podle kvalifikace a délce odborné praxe), který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako agenturní zaměstnanec; 
 • písemná forma pokynu agentury práce agenturnímu zaměstnanci o přidělení k uživateli.

• Úřady příslušné ke kontrole práv a povinností

· Základní právní úprava

 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
 • zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění
 • nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚPRAVA A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY:

UBYTOVÁNÍ AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCŮ – PRÁVNÍ ÚPRAVA A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY: